You are here

25 гадавіна Чарнобыльскай катастрофы

small_26042011-2r_0.jpgБеларусы Бельгіі якім баліць за Беларусь і якія не могуць заставацца абыякавымі да беларускіх трагедый правялі традыцыйную акцыю на плошчы Шумана ў Брусэлі.

26042011-2r.jpg

Падчас акцыі было распаўсюджана вялікая колькасьць інфармацыйных бюлетэняў ад БЭЗ- інфо. Інфармацыя пададзеная ў бюлетэнях выклікала вялікую зацікаўленнасьць з боку супрацоўнікаў эўраінстытуцый і мінакоў.

26042011-1r.jpg

Пад час аднаго з інтэрвью Радным БНР Зьмітром Піменавым было зазначана: што атамная энергетыка якая прапануецца ад крамлёўскага крымінала зробіць яшчэ большую залежнасьць для беларускага народа. Тым больш, што праект па якому зьбіраюцца будаваць АЭС на тэрыторыі Беларусі не мае аналагаў і нельга выключаць, што гэта станцыя будзе выпрацоўваць плутоній для вырабу ядзернай зброі якую б хацелі набыць розныя рэжымы і экстрэмісцкія групоўкі сьвету. І не выключна, што Лукашэнка будзе ў чарговы раз выкарыстаны ў якасьці пасярэдніка паміж крамлёўскай мафіі і рэжымамі якія падтрымоўваюць сусветны тэрарызм. Пратэст супраць атамнай станцыі ніякім чынам нельга назваць радыефобіяй Гэта можна назваць недаверам да ўсяго, што было зроблена краінай якая на працягу апошніх гадоў не ўстане зрабіць нешта з гарантыяй і надзейна. Тым больш, гэта краіна мае вялікія праблемы з дэмакратыяй і жыве па законах халоднай вайны.

Чарнобыль, Факусіма, ... ?

Канец 20 стагодзьдзя адзначыўся у гісторыі разьвіцьця атамнай энэргетыкі катастрофай на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі

Пачатак 21 стагодзьдзя адзначыўся прыродным катаклізмам, які стаўся прычынай аварыі на атамнай электрастанцыі Факусіма ў Японіі.

Абедзьве катастрофы прынесьлі вялікую колькасьць загінуўшых і невылечна хворых людзей ды вялікія матэрыяльныя страты. Калі ў Японіі прычынай аварыі на АЭС сталі прыродныя фактары, і геройскія дзеяньні тэхнічнага персанала зрабілі наступствы аварыі мінімальнымі і менш катастрафічнымі, дык аварыя на Чарнобыльскай АЭС была выклікана чалавечым фактарам. Прапагандысцкая ідэалёгія савецкай краіны сталіся галоўнай прычынай вялікай колькасьці чалавечых ахвяраў. Крамлёўскія чыноўнікі прыклалі ўсе намаганьні, каб інфармацыя пра аварыю ня стала агульнавядомым фактам. І калі рыдыёактыўныя аблокі сталі накіроўвацца у бок маскоўскага крамля, кіраўнікі савецкай краіны аддалі загад выклікаць дождж на тэрыторыю Беларусі, пасьля чаго больш за 70 адсоткаў яе тэрыторыі сталі радыёактыўна забруджанымі. У выніку Беларусь праз хваробы, сьмерці і вымушаную эміграцыю згубіла сотні тысяч працаздольных жыхароў краіны.

Беларусы яшчэ не акрыялі ад наступстваў Чарнобыльскай катастрофы, а крамлёўскія мафіёзі рыхтуюць новыя праблемы для шматпакутнай Беларусі. Крамлёўскія злачынцы плянуюць пабудаваць на мяжы з Эўразьвязам новую атамную небяспеку як для Беларусі, так і для краінаў-суседзяў.

Палітычна свядомыя жыхары Эўропы павінны зьвяртаць увагу на той фактар, што будоўля атамнай электрастанцыі ў Беларусі плянуецца краінай, якая за гады кіраваньня агентамі КГБ-ФСБ поўнасьцю разбурыла сыстэму адукацыі і высокіх тэхналёгій. Расейскія агенты наўмысна ствараюць палітычна нестабільны рэгіён. У іхных плянах выкарыстаць дыктатара Лукашэнка ў якасьці пасярэдніка ў гандлі сыравінай для стварэньня зброі масавага зьнішчэньня людзей, якую так жадаюць набыць дыктатары розных частак свету і тэрарысты розных экстрымісцкіх арганізацый.

Асобныя эўрапейскія палітыкі, адказныя за бясьпеку краінаў Эўразьвязу, паказалі поўную няздольнасьць, альбо нежаданьне супрацьстаяць палітычна-крымінальным кланам, якія ня ўспрымаюць дэмакратычных прынцыпаў і агульначалавечых нормаў, на якіх будуецца эўрапейская палітыка. Таму жыхары краінаў Эўропы павінны зьвяртацца да кіраўніцтва сваіх краін, каб тыя прынялі ўсе неабходныя захады па забароне пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі, бо яна стане новым фактарам шантажу краінаў Эўропы.

Беларускія палітычныя ўцекачы зьвяртаюцца да грамадзянаў Эўропы з просьбай не заставацца абыякавымі да праблемаў Беларусаў і дапамагчы ім вярнуцца ў дружную сям’ю Эўрапейскіх народаў.

Будзьма пільнымі! Ядзерная катастрофа пагражае ўсім нам!

Chernobyl, Fukushima, ... ?

In the history of the development of nuclear energy, the end of the 20th century has been marked by the catastrophe at the Chernobyl nuclear power plant.

The beginning of the 21st century started with a natural cataclysm which became the reason of the accident at the nuclear power plant of Fukushima in Japan.

Both catastrophes induced a large number of death casualties and incurably ill people as well as enormous material losses. Whereas in Japan the reason of the accident at the nuclear plant were natural factors and the heroic actions of the technical staff kept the consequences of the accident minimal and less catastrophic, the accident at the Chernobyl nuclear plant was caused by a human factor. The propagandist ideology of the Soviet Union became the main reason for the large number of human victims. The Kremlin officials did all they could to avoid that the information about the accident would become a well-known fact. And when the radioactive clouds started making their way towards the Moscow Kremlin, the leaders of the Soviet country gave order to induce rain on the Belarus territory, whereafter more than 70 percent of its territory became contaminated. As a result, because of diseases, deaths and forced emigration Belarus lost hundreds of thousands of inhabitants capable of working.

The Byelorussian people hadn’t yet recovered from the consequences of the Chernobyl catastrophe that the Kremlin mafiosi prepared new problems for long-suffering Belarus. The Kremlin criminals are planning to build a new nuclear danger both for Belarus and for the neighbouring countries at the border with the European Union.

The politically conscious inhabitants of Europe should pay attention to the fact that the building of a nuclear power plant in Belarus is being planned by a country which completely destroyed its education system and high technologies during the years of administration by agents of the KGB- FSB. Russian agents intentionally create a politically unstable region. They are planning to use dictator Lukashenko as a mediator in the trade in raw materials for the creation of weapons of mass destruction, which dictators in various parts of the world and terrorists of different extremist organizations want to acquire so much.

Some European politicians, responsible for the safety of the European Union countries, showed their complete incapacity or unwillingness to resist the political - criminal clans, who don’t recognize the democratic principles and general human standards on which European politics are built. Therefore the inhabitants of the European countries should turn to their leaders in order for them to take all necessary measures for the prohibition of the building of a nuclear power plant in Belarus, since it will become a new blackmail factor against the European countries.

The Byelorussian political refugees address the citizens of Europe with the request not to remain indifferent to the problems of the Byelorussians and to help them to return into the united family of European nations.

Be vigilant! A nuclear catastrophe threatens us all!

Tchernobyl, Fukushima, ... ?

Dans l’histoire du développement de l’énergie atomique, la fin du 20ème siècle a été marquée par la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Le 21ème siècle a débuté par un cataclysme naturel qui a provoqué un accident dans la centrale nucléaire de Fukushima au Japon.

Les deux catastrophes ont généré une grande quantité de morts et de malades incurables ainsi que d’énormes pertes matérielles. Au Japon, l’accident à la centrale nucléaire a été provoqué par des facteurs naturels et les actions héroïques du personnel technique ont rendu minimales et moins catastrophiques les conséquences de l’accident ; par contre l’accident à la centrale de Tchernobyl a été provoqué par un facteur humain. L’idéologie propagandiste de l’Union soviétique a été la principale cause du nombre élevé de victimes humaines. Les fonctionnaires du Kremlin ont fait tout leur possible pour que l’information sur l’accident ne devienne un fait notoire. Et quand les nuages radioactifs ont commencé à se diriger vers le Kremlin de Moscou, les dirigeants du pays soviétique ont donné l’ordre d’appeler la pluie sur le territoire de la Biélorussie, après quoi plus de 70 pourcent de son territoire a été contaminé. En résultat, à cause des maladies, des décès et de l’émigration forcée, la Biélorussie a perdu des centaines de milliers d’habitants aptes au travail.

Les Biélorusses ne se sont pas encore remis des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl que les maffieux du Kremlin préparent de nouveaux problèmes pour la Biélorussie martyre. Les criminels du Kremlin prévoient de construire à la frontière avec l’Union européenne un nouveau danger atomique tant pour la Biélorussie que pour les pays voisins.

Les Européens politiquement conscients doivent accorder de l’attention au fait que la construction d’une centrale nucléaire en Biélorussie est planifiée par un pays qui, durant les années de gouvernement par des agents du KGB – FSB, a complètement détruit son système d’enseignement et de hautes technologies. Les agents russes créent à dessein une région politiquement instable. Ils comptent utiliser le dictateur Loukachenko en tant qu’intermédiaire dans le commerce des matières premières pour la création d’armes de destruction massive que les dictateurs de différentes parties du monde et les terroristes de diverses organisations extrémistes souhaitent tant acquérir.

Certains politiciens européens responsables de la sécurité des pays de l’Union européenne ont démontré leur complète incompétence ou leur absence de volonté de s’opposer aux clans politiques criminels qui ne reconnaissent pas les principes démocratiques et les normes humaines sur lesquels se construit la politique européenne. C’est pourquoi les habitants des pays européens doivent s’adresser aux dirigeants de leurs pays pour que ceux-ci prennent toutes les mesures indispensables pour interdire la Construction d’une centrale nucléaire en Biélorussie, puisque celle-ci deviendra un nouveau facteur de chantage sur les pays européens.

Les réfugiés politiques biélorusses s’adressent aux citoyens européens pour leur demander de ne pas rester indifférents aux problèmes des Biélorusses et de les aider à rentrer dans la famille unie des peuples européens.

Soyez vigilants! Une catastrophe nucléaire nous menace tous!