You are here

Інфармацыйны пікет у Брусэлю

17 жніўня адбыўся інфармацыйны пікет. Мэтай пікета, было данесьці інфармацыі да жыхароў Брусэля пра небяспеку якая сыходзіць ад крамлёўскага крымінальнага сіндыката, які пад маскіроўкай ваенных манеўраў хоча захапіць маёмасьць Беларускага народа. Палітыкі Эўропы праз свой прагматызм, не хочуць супрацьстаяць крамлёўскім тэхнакратам.

piket17082017.jpg

Пад час пікета была распаўсюджана некалькі соцен чарговага інфа бюлетэня на французкай і ангельскай мове. Са зместам бюлетэня можна азнаёміцца ніжэй.

SAM_3463.JPG

SAM_3485.JPG

Пікет быў арганізаваны актывістамі Беларуска- Эўрапейскага Задзіночаньня.

«Па кім званяць званы?»

Еўрапейская цывілізацыя знаходзіцца на мяжы крывавых падзей! Злачынны крамлёўскі сіндыкат мабілізуе свае ўзброеныя сілы, каб чарговы раз напалохаць Еўропу. Пад прыкрыццём манеўраў, ударная стотысячная група расейскіх войскаў размешчана на ўсходніх межах Еўрапейскага Саюза. Гэта не толькі супярэчыць асноўным дакументам АБСЕ, але і ўяўляе сабой прамую пагрозу поўнай акупацыі суверэннай дзяржавы, Рэспублікі Беларусь.

Палітычны захоп Рэспублікі Беларусь з маўклівай згоды еўрапейскіх палітыкаў ужо ёсьць рэальнасць на працягу доўгага часу. Захоп тэрыторый у Малдове, Грузіі і Ўкраіне таксама быў замаскіраваны пад ваенныя манёўры. Палітычная імпатэнцыя палітыкаў АБСЕ, якія павінны кантраляваць узброеныя сілы, магчыма звязаная з іх асцярогамі, што некаторыя схемы карупцыі стануць вядомымі. Толькі такім чынам мы можам зразумець, чаму чыноўнікі Савета Бяспекі Еўропы заплюшчваюць вочы на шматлікія парушэнні правоў чалавека, якія на працягу многіх гадоў былі галоўнай прычынай санкцый супраць марыянеткі Крамля Лукашэнкі. Смяротнае пакаранне па-ранейшаму ўжываецца ў Беларусі, але і ў вачах еўрапейскіх чыноўнікаў гэта ўжо не парушэнне, а норма і менавіта таму яны арганізавалі сваё паседжаньне ў краіне, дзе забойства людзей лічыцца нормай. На жаль, гэта не адзіны факт, калі еўрапейскія палітыкі ігнаруюць міжнародныя правы.

Палітычныя ўцекачы занепакоеныя, што многія еўрапейскія палітыкі ігнаруюць ці нават апраўдаваюць абуральныя парушэнні нормаў міжнароднага права. Бо такім чынам, яны стымулююць палітычных тэрарыстаў да здзяйснення новых злачынстваў і становяцца саўдзельнікамі злачынстваў Крамлёўскай мафіі.

Гэта небяспечны прэцэдэнт, падобны на сітуацыю ў трыццатых гадах мінулага веку, калі інтарэсы некаторых палітыкаў, якія закрывалі вочы на рэальныя пагрозы, як яны гэта робяць сёння і абмеркоўваюць прагматызм і свае асабістыя інтарэсы, прывялі свет да самай крывавай бойні ў гісторыі чалавецтва. З-за іх меркантыльнасьці Ліга Нацый не змагла стрымаць агрэсію СССР супраць Фінляндыі і дала Гітлеру свабоду дзеянняў. Сёння мы назіраем, як АБСЕ і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый не могуць ці ня хочуць супрацьстаяць узгаранню Трэцяй сусветнай вайны бандытамі Крамля. Нават даволі ліберальныя санкцыі супраць агрэсараў Масквы знаходзяць супернікаў сярод еўрапейскіх бізнесменаў і палітыкаў. Апеляцыі да аслабленьня санкцый, зьяўляюцца контрпрадуктыўнымі для сусветнай палітыкі, і гэта яскравы прыклад адмовы ад міжнародных пагадненняў. Таксама гэта аказвае негатыўны ўплыў на развіццё расійскага грамадства і эканомікі. Таму можна было б адкрыта вызначыць Пуціна і еўрапейскіх палітыкаў, якія прапануюць зняць санкцыі як русафобаў! Бо адмена санкцый пагаршае і без таго цяжкае жыццё рускага народа. Абмежаванне санкцый спрыяе развіццю злачынцаў і тэхнакратаў, якія захопліваюць уладу на глабальным узроўні.

«Па кім звоніць звон?» Гэта, верагодна, ужо гучыць па ўсім нам! Ваенныя манеўры на межах краін, якія ўваходзяць у Еўрапейскі Саюз абсалютна разглядаюцца як элемент гібрыднай вайны. Шантаж, пагрозы і элементы гібрыднай вайны з'яўляюцца асноўным сродкам палітычнага ціску, з дапамогай якога крамлёўскія тэхнакраты хочуць навязаць сваю глабальную гегемонію.

«FOR WHOM THE BELL TOLLS?»

European civilization is at the turn of bloody events! The crime syndicate of the Kremlin is mobilizing its military forces to frighten Europe once again. Under cover of maneuvers, a shock group of Russian troops of about 100,000 men is stationed on the eastern borders of the European Union. This is not only contrary to the basic documents of the OSCE but also constitutes a direct threat of full occupation of a sovereign state, the Republic of Belarus. The political seizure of the Republic of Belarus with the tacit agreement of European politicians has already been a reality for a long time.

The seizure of territories in Moldova, Georgia and Ukraine has also been camouflaged in the form of military exercises. The political impotence of OSCE politicians, who must control military forces, can possibly be related to their fear that certain patterns of corruption could be unveiled. Only in this way can we understand why the officials of the Security Council of Europe have turned a blind eye to the numerous human rights violations which for many years have been the main reason of The sanctions against the Kremlin puppet named Lukashenko. The death penalty is still being applied in Belarus but in the eyes of European officials it is no longer a violation but a norm and that is why they organized their assembly in a country where the death penalty is applied without proof. Unfortunately this is not the only moment when European politicians are ignoring international rights.

Political refugees are concerned by the idea that many European politicians never fail to ignore or even to justify blatant violations of international law. This way they stimulate the political terrorists to commit new crimes and become complicit in the crimes of the Kremlin mafia.

This is a dangerous precedent similar to the situation in the thirties of the twentieth century, when the interests of some politicians, who turned a blind eye to real threats just as they do today and discussed issues such as pragmatism and their personal interests. They have led the world to the most bloody massacre in the history of mankind, the Second World War. Because of their blind mercantilism, the League of Nations could not contain the aggression of the USSR against Finland and gave Hitler a free hand. Today we observe how the OSCE and the United Nations can not or do not wish to oppose the ignition of the Third World War by the Kremlin bandits. Even the fairly liberal sanctions against the Muscovite aggressor have opponents among European businessmen and politicians.

Appeals to weaken sanctions are counterproductive to global politics as this is an example of denial of international agreements. And it also has a negative influence on the development of the Russian society and economy. That is why one could openly characterize Putin and the European politicians who propose to reduce sanc-tions as russophobes! Indeed, the relief of the sanctions degrades the life of the Russian people, which is already hard without that. Limiting sanctions only contributes to the development of the criminals and technocrats who are grabbing power at a global level.

«For whom the bell tolls?» It probably already tolls for all of us! Military maneuvers at the borders of countries belonging to the European Union shoild absolutely be considered as an element of hybrid warfare. Blackmail, threats and elements of hybrid war are the main means of political pressure by which Kremlin technocrats want to impose their global hegemony.

«POUR QUI SONNE LE GLAS?»

La civilisation européenne se trouve au tournant d'événements sanglants! Le syndicat du crime du Kremlin mobilise ses forces militaires pour encore une fois effrayer l'Europe. Sous couvert de manoeuvres, un groupement de choc de troupes russes d'environ 100.000 hommes est stationné aux frontières orientales de l'Union européenne. Ceci est non seulement contraire aux documents de base de l'OSCE mais constitue également une menace directe d'occupation complète d'un Etat souverain, la République du Bélarus. La capture politique de la République du Bélarus avec l'assentiment tacite des politiciens européens est déjà une réalité depuis longtemps.

La saisie de territoires en Moldavie, Géorgie et Ukraine a également été camouflée sous forme d'exercices militaires. Il se peut que l'impuissance politique des politiciens de l'OSCE, qui doivent contrôler les forces militaires, soit due à leur crainte que certains schémas de corruption ne soient dévoilés. En effet, c'est seulement ainsi que l'on peut comprendre pourquoi les fonctionnaires du conseil de sécurité de l'Europe ont fermé les yeux sur les nombreuses violations des droits de l'homme, qui ont constitué pendant de nombreuses années la principale raison des sanctions à l'encontre de la marionnette du Kremlin Loukachenko. La peine de mort est toujours appliquée en Belarus mais aux yeux des fonctionnaires européens, il ne s'agit plus d'une violation mais de la norme et c'est pourquoi ils ont organisé leur assemblée dans un pays où la peine de mort est appliquée sans preuve. Il ne s'agit malheureusement pas de l'unique fait où les politiciens européens ignorent les droits internationaux.

Les réfugiés politiques s'inquiètent du fait que de nombreux politiciens européens ne manquent jamais d'ignorer ou même de justifier des violations flagrantes du droit international. Ils stimulent ainsi les terroristes politiques à commettre de nouveaux crimes et deviennent complices des crimes de la mafia du Kremlin.

Il s'agit d'un dangereux précédent semblable à la situation des années 30 du XXe siécle, quand les intérêts de certains politiciens, qui tout comme maintenant fermaient les yeux sur les menaces réelles et débattaient du haut de leur tribune du pragmatisme et de leurs intérêts personnels. Ils ont conduit le monde au massacre le plus sanglant dans l'histoire de l'humanité, la Seconde Guerre Mondiale. A cause de leur mercantilisme aveugle, la Ligue des Nations n'a pas pu contenir l'agression de l'URSS contre la Finlande et a laissé à Hitler les mains libres. Aujourd'hui, nous observons comment l'OSCE et les Nations Unies ne peuvent pas ou ne souhaitent pas s'opposer à l'allumage de l'incendie de la Troisième Guerre Mondiale par les bandits du Kremlin. Même les sanctions, assez libérales, prises contre l'agresseur moscovite, trouvent des opposants au sein des hommes d'affaires et politiciens européens.

Les appels visant à affaiblir les sanctions sont contraproductifs pour la politique mondiale puisqu'il s'agit d'un exemple de déni des accords internationaux. Et cela a également une influence négative sur le développement de la société et de l'économie de la Russie elle-même. C'est pourquoi on peut sans scrupule qualifier de russophobes Poutine et les politiciens européens qui proposent de diminuer les sanctions! En effet, la diminution des sanctions dégrade la vie du peuple russe qui est déjà dure sans cela. La limitation des sanctions contribue seulement au développement des criminels et des technocrates qui prennent le pouvoir au niveau mondial.

«Pour qui sonne le glas?» Il est probable qu'il sonne déjà pour chacun de nous! Les manoeuvres militaires effectuées aux frontières de pays faisant partie de l'Union européenne doivent absolument être considérées comme un élément de guerre hybride. Le chantage, les menaces et les éléments de guerre hybride sont les principaux moyens de pression politique par lesquels les technocrates du Kremlin veulent imposer leur hégémonie mondiale.

Навіны дыяспары: