You are here

Траянскі конь прыпынены Беларускімі палітычнымі актывістамі

DSCF0611.JPG
На працягу двух месяцаў палітычныя эмігранты рыхтаваліся к прыезду марыянеткі крамля да Брусэлю на саміт “ Усходняга партнерства”. Ад пачатку гэтай кампаніі па “распілу” эўрабюджэта першы раз за дзесяць гадоў, было запалена зялёнае сьвятло для чалавека які выконвае абавязкі прэзідэнта Беларусі! Былы агранамічны чыноўнік , доўга чакаў каманды з лубянкі, як яму паводзіць сябе у гэтай сітуацыі. Ад чаканьня яго нервы здалі і ён пачаў антыўкраінскую шызоідную кампанію, якая добра паказала яго статус.

DSCF0613.JPG

DSCF0594_0.JPG

Да пікета палітычных актывістаў была прыцягнута ўвага значнай колькасьці СМІ з розных краін Эўропы.

intervie.JPG

Да вялікай роспачы Беларусы ў эміграцыі не вераць у шчырасьць эўрапейскіх палітыкаў у гэтай палітычнай кампаніі, чым і тлумачыцца малая колькасьць удзельнікаў пікета.

Сваю палітычную пазыцыю эмігранты выказалі ў чарговым інфармацыйным бюлетэні са зместам якога можна азнаёміцца ніжэй.

Траянскі конь

На пачатку 90-х гадоў, пасля развалу савецкай імперыі, у выніку спецаперацыі, праведзенай спецслужбамі Крамля, быў пасаджаны ў крэсла прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дробны службовец з камуністычным менталітэтам. Мафія ў Крамлі баялася страціць Беларусь, таму на гэта была выдаткавана велізарная сума грошай, пасля чаго ўсе ўдзельнікі і сведкі былі фізічна знішчаны. І да сённяшняга дня іх целы, а таксама забойцы, не знойдзены.
Такія злачынствы сталі своеасаблівымі рычагамі кіравання з кабінетаў Крамля марыянеткай, якая сядзіць ў крэсле прэзідэнта. Як толькі быў усталяваны кантроль лялькаводаў, тэрарысты з Крамля запатрабавалі зменаў у Канстытуцыі, што прывяло да разбурэння краіны. Былі збіты дэпутаты парламента, і сілавым метадам заканадаўчы орган улады быў ліквідаваны. Ролю парламента сталі выконваць маніпулюемыя звонку людзі. Гэтыя службоўцы прынялі законы, якія паставілі мову карэннага насельніцтва ў дыскрымінуючае становішча, і яна была выведзена са сферы адукацыі.

У Беларусі прымаліся заканадаўчыя акты, выгадныя толькі злачыннаму сіндыкату, складзенаму з афіцэраў сілавых структур. Тым самым страчвалася эканамічная незалежнасць, якая прывяла да поўнай палітычнай залежнасці ад Крамля. У выніку санкцый, накладзеных на крамлёўскіх тэрарыстаў, эканоміка Расіі панесла каласальныя страты, таму крамлёўскім алігархам стала цяжэй утрымваць марыянеткавыя рэжымы, а для абыходу эканамічных санкцый Крэмль дазволіў сваёй марыянетцы ўступіць у перамовы з еўрапейскімі прагматыкамі.

Беларускія палітычныя ўцекачы чарговы раз звяртаюць увагу на тое, што сітуацыя з правамі чалавека стала ў разы горшай, чым пару гадоў таму, калі беларускім службоўцам быў забаронены выезд у Еўропу. У турмах сядзяць палітвязні. За апошнія 20 год ва ўмовах адсутнасці судовай сістэмы смяротнае пакаранне ў Беларусі спрычынілася смерці больш за 400 грамадзянаў краіны. На тэрыторыі краіны будуецца без кантролю міжнародных арганізацый атамная электрастанцыя. Яна пасля можа ператварыцца ў прадпрыемства па вырабе ядзернай зброі, якой Лукашэнка хоча шантажаваць еўрапейскіх і сусветных палітыкаў.

Візіт крамлёўскай марыянеткі выгадны алігархам Крамля і еўрапалітыкам, якія маюць агульныя эканамічныя інтарэсы з маскоўскімі мафіёзі.

За гады існавання праграмы «Усходняе партнёрства» мы бачым толькі прагматычныя зацікаўленасці палітыкаў, што вядзе да эканамічнага крызісу ў еўрапейскім бюджэце і ніяк не вядзеда дэмакратызацыі грамадства ў краінах-удзельніцах названай праграмы.

Хто спыніць партнёра тэрарыстаў?

The Trojan horse

In the early 1990s, after the collapse of the Soviet Empire, a small official with a communist mentality was placed at the presidency of the Republic of Belarus by an operation of the Kremlin Special Services. The Kremlin Mafia feared losing Belarus; therefore a considerable sum of money was invested into this special operation. At the end of the operation, all participants and witnesses were physically eliminated and their bodies and killers have not been found up to now. These crimes were the first levers used by the Kremlin offices in order to run the puppet they had placed at the presidency of the country. As soon as control of the criminal was established, the Kremlin terrorists demanded constitutional changes, which led to the destruction of the country. Members of Parliament were beaten and the legislative body was removed by force. The role of the Parliament began to be carried out by people manipulated from outside. These officials passed laws placing the language of the indigenous population in a discriminatory position and Belarusian was removed from the sphere of education. Legislative provisions were adopted in Belarus, which only benefited the crime syndicate composed of officers of the security forces. And so, economic independence was destroyed, which led to a complete political dependence upon the Kremlin. Following the sanctions imposed on the terrorists from the Kremlin, the Russian economy began to suffer enormous losses. As a result, the Kremlin oligarchs had a harder time keeping up their puppet regimes, and to circumvent the economic sanctions, the Kremlin allowed its puppet to start negotiations with the European pragmatists.

Belarusian political refugees are again highlighting the fact that the human rights situation has worsened considerably during the recent years, when the Belarusian authorities were banned from entering Europe. Political prisoners are rotting in prison.

In the absence of a judicial system, the death penalty in Belarus has caused the death of over 400 citizens during the last 20 years.

A nuclear power plant is being built on the territory of Belarus without any control of international organizations, which could later be transformed into a nuclear weapons factory, through which Lukashenko wants to blackmail European and world politicians.
The visit of the Kremlin puppet benefits Kremlin oligarchs and European politicians who have common economic interests with the mafia in Moscow.

Over the years of the "Eastern Partnership" program, we could only observe the pragmatic interests of politicians, which only lead to the economic crisis of the European budget and in no way to the democratization of society in the countries that are part of this program.

Who will stop the partner of the terrorists?

Le cheval de Troie

Au début des années 90, après l'effondrement de l'Empire soviétique, un petit fonctionnaire à la mentalité communiste a été placé à la présidence de la République du Belarus par une opération des services spéciaux du Kremlin. La mafia du Kremlin craignait de perdre le Belarus; c’est pourquoi une somme d'argent considérable fut investie dans cette opération spéciale. Dès la fin de l'opération, tous les participants et témoins ont été physiquement éliminés et leurs corps et leurs tueurs n'ont toujours pas été retrouvés. Ces crimes ont été les premiers leviers utilisés par les bureaux du Kremlin pour diriger la marionnette qu’ils avaient placée à la présidence du pays. Dès que le contrôle sur ce criminel a été établi, les terroristes du Kremlin ont exigé des modifications de la Constitution qui ont mené à la destruction du pays. Des députés du Parlement ont été battus et le corps législatif a été éliminé par la force. Le rôle du Parlement a commencé à être joué par des personnes manipulées de l'extérieur. Ces fonctionnaires ont adopté des lois qui ont placé la langue de la population indigène dans une position discriminatoire et celle-ci a été retirée de la sphère de l'éducation. Des dispositions législatives ont été adoptées en Belarus, qui ne profitaient qu'au syndicat du crime, composé d'officiers des forces de sécurité. Et ainsi, l'indépendance économique a été détruite, ce qui a conduit à une dépendance politique complète à l’égard du Kremlin. À la suite des sanctions imposées aux terroristes du Kremlin, l'économie russe a commencé à subir d'énormes pertes. Par conséquent, les oligarques du Kremlin ont eu plus de mal à entretenir les régimes fantoches, et pour contourner les sanctions économiques, le Kremlin a permis à sa marionnette d'entrer en négociations avec les pragmatistes européens.

Les réfugiés politiques biélorusses attirent de nouveau l'attention sur le fait que la situation des droits de l'homme s'est fortement aggravée depuis quelques années, lorsque les autorités biélorusses ont été interdites d'entrée en Europe. Dans les prisons croupissent des prisonniers politiques.

En l'absence d'un système judiciaire, la peine capitale a causé en Biélorussie la mort de plus de 400 citoyens au cours des 20 dernières années.

On construit actuellement une centrale nucléaire sur le territoire du Belarus sans aucun contrôle des organisations internationales, centrale qui pourrait ultérieurement être transformée en une usine de fabrication d'armes nucléaires, par le biais de laquelle Loukachenko veut faire chanter les politiciens européens et mondiaux.

La visite de la marionnette du Kremlin profite aux oligarques du Kremlin et aux politiciens européens qui ont des intérêts économiques communs avec les mafieux de Moscou.

Au fil des années du programme «de partenariat oriental», nous n'avons pu observer que les intérêts pragmatiques des hommes politiques, qui ne conduisent qu'à la crise économique du budget européen et en aucun cas à la démocratisation de la société dans les pays qui font partie de ce programme.

Qui arrêtera le partenaire des terroristes?

Навіны Беларусі: 
Навіны дыяспары: 
У сьвеце: